امروز شما اگر عالم هم باشید،

بسیار باتقوا هم باشید،

اما زمانتان را نشناسید،

آن وقت آسیب‌پذیر و لغزش‌پذیر و کم‌فایده خواهید بود؛

آن طورى که دیگر حکایتش فصل مفصلى است؛

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس».(3)

ما کسانى را دیدیم که عالم هم بودند،

بى‌دین هم نبودند، اما در دورانى که مى‌توانستند براى اسلام و مسلمین مفید واقع بشوند، مفید واقع نشدند؛ بعضاً حتّى خدشه‌ها و ضررهایى هم وارد کردند! 1370/11/30